Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí a prohlášení o Cookies

Správcem vašich osobních údajů je  ROMIX s.r.o., Luční čtvrť 1867, 686 03  Staré Město, IČO 25308912, DIČ, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 24501. Kontaktní údaje obchod@romix.cz , tel. 572 501 038

V tomto dokumentu naleznete všechny důležité informace o zpracování osobních údajů. Správce je oprávněn tyto podmínky doplnit nebo změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Veškeré údaje zpracováváme v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů). Údaje zpracováváme pouze pro účely plnění smlouvy a plnění zákona.

 • OBECNÉ POJMY

Osobní údaj - veškeré informace, které se vztahují ke konkrétnímu identifikovatelnému člověku.

Cookies - krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o návštěvě subjektu, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Oprávněný zájem - zájem správce na zpracování osobních údajů, které můžete oprávněně očekávat a který nezasahuje nadmíru do vašeho soukromí a práva na ochranu osobních údajů.        

Správce - osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel - osoba, která byla správcem pověřena určitou činností, pro jejíž výkon je nezbytné zpracovávat osobní údaje.

Subjekt údajů - osoba, k níž se osobní údaje vztahují, typicky náš zákazník.

Účel - důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

Zpracování - činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji. Zpracováním je i pouhé uchování osobních údajů.

 • VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává vaše osobní údaje a to následovně:

Jméno a příjmení – správce zpracovává uvedené údaje pouze pro účel plnění smlouvy. Tyto údaje jsou evidované v objednávce, zálohové faktuře a dokladu, případně v dobropisu. Správce tyto údaje poskytuje vybranému přepravci pouze za účelem dodání zboží.

Telefon – správce zpracovává uvedený údaj pouze pro účel plnění smlouvy. Tento údaj je evidovaný v objednávce, zálohové faktuře a dokladu, případně v dobropisu. Správce tento údaj poskytuje vybranému přepravci pouze za účelem dodání zboží.

E-mail - správce zpracovává uvedený údaj pouze pro účel plnění smlouvy. Tento údaj je evidovaný v objednávce, zálohové faktuře a dokladu, případně v dobropisu. Správce tento údaj zpracovává za účelem informování subjektu o průběžném stavu objednávky a také tento údaj využívá za účelem doplnění případných chybějících informací nebo korekci informací v objednávce. Správce tento údaj poskytuje vybranému přepravci pouze za účelem dodání zboží.

Fakturační a doručovací adresa - správce zpracovává uvedený údaj pouze pro účel plnění smlouvy. Tento údaj je evidovaný v objednávce, zálohové faktuře a dokladu, případně v dobropisu. Správce tento údaj poskytuje vybranému přepravci pouze za účelem dodání zboží.

Komunikace - správce zpracovává údaje uvedené ve vzájemné komunikaci pouze pro účel plnění smlouvy. Tyto údaje jsou evidované v komunikačních kanálech (e-mailová korespondence, konverzace na platformě facebook).

Dále správce eviduje v objednávce IP adresu subjektu a internetovou stránku, ze které subjekt na náš e-shop přišel. Tyto údaje jsou automaticky evidované v našem e-shopovém rozhraní u pronajímatele, správce tyto údaje dále nezpracovává. Zároveň v tomto ohledu dochází k ukládání tzv. cookies do vašeho zařízení.

Pokud se subjekt registruje na našem e-shopu, správce uchovává jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail. Dále mezi ně patří i IP adresa. Heslo k uživatelskému účtu subjektu je skryté.

 • NEWSLETTERY (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 
Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 • ZDROJE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce získává osobní údaje subjektu z objednávek, vzájemné e-mailové korespondence a z komunikace na platformě facebooku.

 • ZPRACOVATELÉ

Pro účely plnění smlouvy a dodání zboží předává správce vaše údaje následujícím zpracovatelům a to následovně:

Společnost TOPTRANS EU, a.s.,organizační složka, Opravářská 944/2, 102 00 Praha 10, Hostivař, vedená u rejstříkového soudu v Praze pod sp. zn. A 59349, IČ: 28202376, den zápisu: 5. leden 2008, Středisko Uherské Hradiště provozuje: KAMEX, spol.s r.o., Kostelanská 2122, 686 03 Staré Město, přepravce zásilek pro přepravu TOPTRANS EU správce předává toptrans.cz vaše jméno, příjmení, adresu, telefon a email, tyto údaje jsou zpracovatelem vyžadovány pro bezproblémové doručení vaší zásilky. Správce tomuto zpracovateli neudělil oprávnění údaje využívat pro další účely (např. dále je zpracovávat, marketingové účely).

Společnost Shoptet s.r.o. (dále jen „Shoptet“), se sídlem Praha 6, Dvořeckého 628/8, 169 00, IČ: 28935675, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154209; pronajímatel našeho e-shopového řešení. V e-shopovém řešení jsou vaše osobní údaje evidované. Správce tomuto zpracovateli neudělil oprávnění údaje využívat pro další účely (např. dále je zpracovávat, marketingové účely).

Správce je oprávněn vaše údaje dále poskytnout státním institucím – osobní údaje správce uchovává pro případ, že by musel v budoucnu prokazovat splnění smluvních či právních povinností v řízení před soudem nebo před dohledovým orgánem.

Správce shromažďuje a zpracovává vaše identifikační a transakční údaje za účelem plnění účetních a daňových povinností vůči státním orgánům.

 • DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje správce uchovává po dobu plnění smlouvy, plynutí záruční doby a ve lhůtách, které vyžaduje zákon (archivační povinnost). Údaje, které poskytnete správci na základě udělení souhlasu, uchovává správce po dobu platnosti souhlasu.

 • BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 • PRÁVA SUBJEKTU

Uplatnit práva subjektu je možné buď písemně na e-mailu obchod@romix.cz nebo na adrese Luční čtvrť 1867, 686 03  Staré Město.

Podle čl. 15 Nařízení má subjekt právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.

Podle čl. 16 Nařízení má subjekt právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnil neúplné osobní údaje.

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.

Subjekt má právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud to subjekt údajů požaduje, je správce povinen informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 Nařízení.

Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení má subjekt právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Subjekt má právo za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení má subjekt právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Správce musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení.

Právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v úvodu tohoto dokumentu Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů

PROHLÁŠENÍ O COOKIES

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

 • CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

 • JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, informaci o zvoleném jazyku nebo měně apod. Podrobnější informace získáte na uvedeném kontaktu provozovatele webu společnost Shoptet s.r.o., se sídlem Dvořeckého 628/8, Praha 6, 169 00, IČ: 28935675, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154209.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Cookies

Účel

externaFontsLoaded

Pomáhá nám s načítáním fontů

NOCHACHE

Pomáhá s rychlostí načítání webu

PHPSESSID

Slouží k identifikaci přihlášení

previousURL

Ukládá předchozí navštívenou stránku

referal

Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv

mccid a mceid

Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

SRV_id

Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

CookiesOK

Souhlas s použitím cookies

 Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies mohou být využity pro reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností apod. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Cookies (služba)

Účel

 

Google Analytics

Pomáhá nám s měřením a vyhodnocování úspěšnosti webu

Podmínky služby Google Analytics

 

Cookies (účel)

Účel

 

Facebook audience

Používáme Facebook k cílení reklamy

Podmínky služby Facebook

 

 • SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM COOKIES

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

 

Účinné od 1.5.2023